Steun ons

Hoe kunt u ons steunen?

Vrijwilligerswerk:

Vrijwilligerswerk: U heeft wat tijd beschikbaar, voor huisbezoek aan personen die wat steun kunnen gebruiken. Inventariseren wat er nodig is. Meldt u dan aan.

Donatie – Schenking:

Schenking: U wilt het werk van PCI mogelijk blijven maken, u kunt u gift, overmaken op RABO bankrekening NL30RABO0347802230 t.n.v. P.C.I. Sint Lucas, o.v.v. Donatie. (Wij zijn ANBI erkend).

Nalatenschap…:

U kunt het werk van PCI ook mogelijk blijven maken door in uw testament de P.C.I. Sint Lucas als begunstigde op te nemen. Schenken en Nalaten, wilt u een persoonlijk gesprek over de (fiscale) mogelijkheden, stuurt u dan even een bericht via onderstaand contactformulier.

Schenken en nalaten aan de P.C.I. Sint Lucas:

De P.C.I. Sint Lucas financieel steunen door middel van schenkingen en/of begunstiging in een nalatenschap kan op verschillende manieren, die zowel voor de schenker als voor de PCI aantrekkelijk zijn. (Wij zijn ANBI erkend)

Eenmalige schenking:

Een eenmalige schenking of gift kan in vele gevallen als aftrekpost voor de inkomstenbelasting opgevoerd worden. Dit geldt als het totaal van schenkingen en giften aan algemeen nut beogende instellingen, in één kalenderjaar tussen de 1% en 10% van het inkomen ligt. Het fiscale voordeel is afhankelijk van het inkomen en kan oplopen tot maximaal 52% van de schenking.

Periodieke schenking:

Een periodieke schenking is fiscaal aantrekkelijker dan een eenmalige schenking. De jaarlijkse bijdrage is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting zonder dat men rekening hoeft te houden met een minimum of een maximum schenkingsbedrag. Wel moet per notariële akte minimaal vijf jaar elk jaar een vast bedrag geschonken worden.

Erfstelling:

Bij een erfstelling wordt de PCI in een testament tot mede-erfgenaam benoemd. De PCI wordt voor een bepaald percentage meedeler in uw nalatenschap. De PCI staat dan op gelijke voet met andere erfgenamen. Na aftrek van de kosten deelt de PCI met het door u vastgestelde percentage mee in de opbrengst van uw nalatenschap.

Legaat:

Legaat: Een legaat is een bepaling in uw testament waarmee u een bedrag aan een persoon of instelling, zoals de PCI Sint Lucas nalaat. U omschrijft zelf welk deel van uw erfenis u wenst na te laten. De PCI Sint Lucas kan uitsluitend recht doen gelden op het vaste bedrag of de bepaalde goederen of waardepapieren die u via testament hebt toegewezen.

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

De PCI Sint Lucas, is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI. Dit houdt in dat particulieren en bedrijven die giften, schenkingen, legaten of erfstellingen doen aan een ANBI, deze bijdragen kunnen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, dan wel vrijgesteld zijn van schenkings- of successierechten.

Steun Caritas St. Lucas Doneer nu